TRAMPLINI
 

(atstâsts no tikðanâs/intervijas ar Jâni Birznieku, man nebija diktafona, tâpçc tas ir tikai atstâsts)

grupas stâsts:

JÂNIS BIRZNIEKS, kurð agrâk spçlçjis ìitâru vienâ no pazîstamâkajâm Liepâjas indie grupâm PALMOLÎVE (1993-1995), kâdu laiku pçc tâs izjukðnas ar baznîcâ satikto MÂRI PETREVICU dibina jaunu grupu. JÂNIS saka:
"Es nezinâju, vai viòð mâk spçlçt kâdu instrumentu vai nç, es nezinâju kâdu mûziku viòð klausâs,  tas man bija vienalga, jo viòð bija mans draugs, es gribçju spçlçt mûziku un teicu: SPÇLÇJAM KOPÂ!"
izrâdîjies, ka mâk (jo mâcîjies mûzikas skolâ). kâdu laiku viòi bijuði tikai divi, bet tad klât nâcis MÂRA jaunâkais brâlis JURIS un otrs PALMOLÎVES ìitârists MÂRTIÒÐ RENCIS.  viòi visi ir liepâjnieki.

baznîca:

viòi visi ir baznîcâ, gan ne vienâ draudzç, un lai arî viòiem nepatîk teikt: ESAM KRISTIEÐU GRUPA, tas tâ ir. kad JÂNIM jautâju, ar ko atðíiras kristieðu grupas no pârçjâm, viòð atbildçja: "Ar ticîbu." Man bija jâsaka:  katrs no mums kaut kam tic, tâ man neliekas atðíirîba. tad mçs jutâm, ka labâk...

...labâk parunâsim par mûziku

un es pajautâju par Spiritualized. "Jâ, man ïoti patîk ðî grupa;" JÂNIS atbildçja. tad es pajautâju par Dinosaur Jr. "Mûsu ìitâristam tâ ÏOTI patîk." jûtams, teicu es.  no jaunâkâm grupâm TRAMPLINI (nozîmçjot "tramplîni") ciena Starflyer 59. pçdçjâ laikâ JÂNIS esot dabûjis daudzus pârsteidzoði labus kristîgâs rokmûzikas ierakstus, ieskaitot kristîgâ SKA grupas (tagad esot tâds spçcîgs vilnis, gr. Supertones esot viena no labâkajâm). no labâm Latvijas grupâm JÂNIS nosauca tikai vârdu Time After Time.

mûzikas spçlçðana

kad jautâju, vai TRAMPLINI dziesmas spçlç Latvijas radiostacijas (es nezinu, jo gandrîz neklausos tâs), atbilde bija: nç, tikai Pçteris Pûrîtis ir spçlçjis. savu 7-u dziesmu ierakstu un kaseðu/cd izdoðanu viòi esot veikuði paði saviem spçkiem, necerot uz L-jas mûzikas izdevniecîbâm. protams, ar ierakstîðanâs iespçjâm Latvijâ grupa nav apmierinâta, un ïoti ðaubâs, vai te vispâr ir iespçjams labi ierakstîties.
cilvçkiem, kas kaut ko saprot no rokmûzikas spçlçðanas tehniskâs puses, bûtu interesanti uzzinât, ka TRAMPLINI neizmanto procesorus. tas mani mudinâja jautât: vai jums tâdâ gadîjumâ nav aizspriedumu arî pret digitâlo tehnoloìiju kâ tâdu (ciparu ieraksts, cd, datori (procesori ir kompjuteri), u.t.t.)? nç, neesot.
rakstâ JÂNIS lûdz ielikt ziòu:
viòð meklç VECU sintezatoru, piem. 70-to gadu ROLAND vai MOOG (tas gan nav pat sintezators).
 
 

TRAMPLINI adrese:
tramplini@hotmail.com
(rakstiet Jânim ja vçlaties pirkt TRAMPLINI kaseti vai cd, vai vienkârði vçlaties uzzinât ko vairâk par ðo grupu)
 
 
 
Jânis Daugavietis, 1998.g. septembrî

pçc "intervijas" Jânis man atsûtîja ðâdu email:

te ir dazas lietas par ko runaajaam  varbut tas tev palidzes tavos rakstu darbos Taas ir dazas cristian alternative recordcomp lapuses.vienaa vietaa vari atrast arii vhat it means to be a cristian ?

http://www.velvetbluemusic.com/~vbm/about.html
http://www.becrecordings.com
http://www.toothandnail.com
http://www.sublimerecords.com
te vçl viens Jâòa meils:

... neparedzeti esmu salauzis roku esmu darba nespejigs bet viens isuma galvenais-mes nebut neliedzamies ka esam kristieshu grupa jo taada ari patiesaam esam vienkarsi citreiz negribas novalkaat plikaas fraazes kuras citiem var neko neizteikt jo tur ir buutiba par sho lietinju diezgan plasha un nopietna saruna. jo piem. ar ko kr. grupa atskiras no nekr.gr buutiiba ir tas pats jautaajums ar ko kristietis atskiras no nekristiesa. meginaasu uz so jautaajumu tev vairaak atbildeet kad.ar mani buus labaak.lai tev veicas!!!!
 
 

ATPAKAÏ UZ "T.O." INDEKSIEM