SIRKE (Korsietis, Alksnis, Ziemele, Ðakâlis),
intervija 1997.gada decembrî
 
SIRKE, BOWLING BOY, RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE koncertceïojums pa Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju 1997.gada vasarâ”
 
-Korsieti, pastâsti par viesu ieraðanos un pirmajiem iespaidiem, viòus ieraugot.
Korsietis: Atbrauca angïi baltâ busiòâ (turpmâk – vans) uz torni. Izkravâjâs. Cilvçki kâ cilvçki. Tikai angïi. Ekipçjums viòiem bija varens. Teflona pannas, piemçram. Kad Mogs salika bungas, Ðakâlis teica "pççk…".
-Un tâlâk?
-Sçdçjâm pie Toròa saulîtç un dzçrâm alu. REY SPEEDWAY vçl nebija ieraduðies, tikai BOWLING BOY. Tad viesi devâs iepazîties ar Toròa studijas ekipçjumu etc. Ïoti fanoja par Torni, studiju, unìika fiðkâm. Pçcâk sekoja jams un rakstîðanâs. Javiïis RS, un mçs devâmies tusoties pie Alkðòa. Tur arî notika patiesâ, sirsnîgâ satusoðana, kuras laikâ mçs kïuvâm par baigajiem èomiem uz visu tûres laiku (un tâdi esam vçl joprojâm).
Viïòâ:
***
Alksnis: Sçþam Minutkâ (es, Ðakâlis un angïi). Angïi pasûta tçjiòas, kafiju, mçs ar Ðakâli paòemam pa sotakam. Bez uzdzeramâ. Angïi skatâs uz mums lielâm acîm. Mçs spokoina iedzeram. Ðie skatâs. Mçs viòiem piedâvâjam nodegustçt. Ðie nekoïîjâs. Iains vienîgais tâ ðaubîgi pamçìina. Iedzer, vairâkas sekundes neko nesaka, tad atplaukst smaidâ un saka:"I'ts great!". Pârçjie arî pamçìina , atplaukst un pasûta katrs pa sotakam. Pçc tam vçl pasûtîja. Un tâ visu tûri. Tâ mçs viòiem tîru ðòabi dzert samâcîjâm. Viòi gan stâstîja, ka Anglijâ ðòabis esot ðausmîgi negarðîgs un bez uzdzeramâ nelietojams.
***
-Pastâsti par koncertiem un tûri kâ tâdu.
-Nâkamajâ dienâ braucâm uz JELGAVU, kur notika tûres pirmais koncerts. Ïoti ilgi nevarçjâm atrast vietu, kur jâspçlç. Beigu beigâs atradâm, izrâdîjâs kafejnîca, saucâs aptuveni "Âbelîte" vai kaut kas tamlîdzîgs.
-Kâds bija koncerts?
-Baigi atraktîvs, dzîvs. Keivords ðai livei varçtu bût ugars. Sirke gan nospçlçja samçrâ draòíîgi.
-?
-Nenoskaòotas gièas… ðampanietis…
Nâkamais koncerts – DUBULTOS, "Undînç". Tur valdîja ïoti jauka atmosfçra: brîvdabas skatuve (spçlçjâm verandâ), nu…"Undîne" kâ tâda jau rada noskaòu. Pirms lives spçlçjâm futbolu – angïi, latvieði – visi vienâ èupâ. Pati live arî bija ïoti noskaòu bagâta. Ðeit Sirke pirmo reizi prezentçja instrumental setu (sirke 603).
Treðâ uzstâðanâs – VALMIERÂ, Mâras Priedkalns un Simon Butcher mâjas pagalmâ. Tâ kâ Baèeriem nebija atïaujas no Valmieras domes rîkot ðâdu koncertu, tad tas tika pasniegts kâ Saimona dzimðanas dienas svinîbas, apmeklçtâjiem pat tika izdalîti ielûgumi uz tâm. Par livi runâjot – BB nospçlçja ïoti spçcîgi – Hedlijs beidzot uzrâdîja vokâlu (BB pârsvarâ dzied Iains), par viòa "iguanas pogo" pie dehumanizçtâ kîbôrda nemaz nerunâjot. Kulminâciju live sasniedza, kad RS uzstâðanâs laikâ "uz skatuves kâpa" kâds vietçjais þûpa – ïoti kolorîts vecîtis, kurð pogoja un finâlâ íçrâs pie mikrofona un dziedâja "Vâlodzîti" RS pavadîjumâ. Ðis hits ir iekïauts tûres izlases kasetç. Lives turpinâjumâ spçlçja pâris Valmieras tîneidþeru grupas.
Tajâ paðâ vakarâ devâmies uz RÇZEKNI. Braucâm naktî pa mistiskiem lauku ceïiem un minçjâm, vai nonâksim Rçzeknç vai kâdâ zemnieku sçtâ. Nonâcâm tomçr Rçzeknç, un ïoti noguruði. Spçlçjâm Rrçzeknes radio. Tas bija pusaizmiguðu rokeru koncerts. Nebija jau slikti, bet personîgi es biju gaidîjis ko vairâk. Nebija atraisîtîbas.
***
Alksnis un Korsietis: Rîts râdþiòâ. Visi parubîjuðies, bet mums gribas tusiòu. Vieniem paðiem kaut kâ garlaicîgi, nolemjam kâdu pamodinât. Bet jâmodina tâdu cilvçku, kurð negruzîs. Ðtukojam, kurð mums tâds mierîgs, korekts. Protams, Rièards! Vienîgi viòð ir tik kautrîgs un pieklâjîgs, ka, pat no miega izrauts, neatïausies uzgruzît. Ejam uz van u, atveram durvis, skatamies – Rièardiòð guï. Uzpurinam ðo augðâ, ðis pamostas, skatâs, neko nesaprot. Mçs sakam: "Richard, IT S SEVEN!". Rièards paskatâs pulkstenî un attrauc:"yeah, IT S SEVEN.". Un razikâ aizmieg.
***
Nâkamajâ dienâ atstâjâm Latviju un devâmies uz Lietuvas pilsçtu TAURAGE. Tur bija baigâ roka skatuve. Visas grupas nospçlçja ïoti labi, rejiem (RS) tâ bija tûres labâkâ uzstâðanâs: ðovs ar maìiem, sampliem etc. Vakara notikums – mana un Alkðòa meiteòdraugu (no angïu val. girlfrend) pçkðòâ ieraðanâs.
Pçc Taurages sekoja koncerts VIÏÒÂ. Klubs, kurâ spçlçjâm, it kâ skaitâs krutâkais rokklubs pilsçtâ, vismaz, tûrisma ceïveþos kâ tâds tiek minçts. Saucas "Langas". Publikas bija maz (~30 cilvçku), tomçr, neskatoties uz to, live bija lieliska,- ar trakâm dejâm un visu citu, kas forðai livei piederas. Sirke spçlçja "roka programmu" (mçs to sen nebijâm darîjuði).
Tajâ naktî izvadîjâm angïus uz belarusu (MINSKU). Viòi bija ïoti sabiedçti un negribçja braukt. Spçlçjuði esot kaut kâdâ ïoti ekskluzîvâ un dârgâ diskoklubâ. Skatîtâju skaits, pçc viòu vârdiem, esot bijis aptuveni 5. Jutuðies tur depresîvi, un bijuði laimîgi, ka tikuði dzîvi ârâ no Baltkrievijas, tâ kâ atkalredzçðanâs prieks bija neviltots.
***
Korsietis: Angïi bija sabiedçti ar stâstiem par neþçlîgo belorusas ceïu policiju. Tâpçc mçs Markam samâcîjâm daþas frâzes, kas varçtu bût noderîgas konfrontâcijâ ar to. Tika modelçtas situâcijas kâ piemçram ðî: CP apstâdina van u un kaut ko saka(tobið prasa naudu), uz ko Marks :"Ja znaju Billy Gates," un iedod policistam 5 $. Policists saka vçl kaut ko (tobið prasa vçl naudu), uz ko Marks: "" U nas malo deòeg". Policistam ir gana ar 5$ un van s cçli dodas tâlâk – lîdz nâkamajam CP postenim, kurð atrodas 20 km attâlumâ.
***
Nâkamajâ dienâ braucâm uz UKMERÌI, kur sniedzâm tûres noslçguma koncertu. No visâm vietâm, kurâs spçlçjâm, man personîgi ðî patika vislabâk. Kruts klubs, kruta publika – patiesais uòìiks beidzot uzkulminçja. Tas bija îsts Pçdçjais koncerts—visi òçmâs reâlâ razgarâ. Bija arî pârsteigumi: Ðakâlis sita bungas BB hitâ, Iains dziedâja Sirkes hitâ, kuram teksts tika sacerçts tûres laikâ, savukârt Ziemele dziedâja BB greitest hitâ "Kokmateriâls-bluíis", kura laikâ nobruka aparatûra. Tas bija lives un arî tûres Pçdçjais hits un ðo statusu pilnîbâ attaisnoja – vopðem jumts brauca.
Pçc lives kâdâ pïaviòâ sacçlâm teltis, iekûrâm ugunskuru – tâ bija mûsu atvadu nakts. Dzçrâm ðòabi, dziedâjâm (Kaupçns vien tika nodziedâts reizes ~6, un JANKA, protams…), tusojâm un kalâm plânus mûsu nâkamvasaras tûrei pa Angliju. Nâkamajâ dienâ atvadîjâmies – mçs braucâm uz Rîgu, viòi – uz Varðavu un tâlâk uz dzimtajâm Lielbritânijas ârçm.
-Kâda ðai tûrei bija nozîme?
Alksnis: Pirmâ tûre Latvijas unìikâ vispâr. Un radâs sajûta, ka kaut kas notiek.
- Vai sadarbîba ar zinâmajâm angïu grupâm turpinâs? Vai jums ir kâdi nâkotnes nodomi ðajâ sakarâ?
- Tûres laikâ mçs ïoti sadraudzçjâmies ar angïu zçniem. Viòiem ïoti patika ðî tûre un viòi vçstulçs apliecina, ka noteikti vçlas, lai kaut kas tamlîdzîgs atkârtotos. Protams, mçs arî. Ziemassvçtkos uz ðejieni atbrauks Hedlijs, un tad mçs ar viòu smalkâk pârrunâsim ðîs lietas.
Ziemele: Nâkamgad mçs brauksim tûrç uz Angliju.
Korsietis: Mçs brauksim uz Skotiju arî, vai ne, Alksni?
Alksnis: Protams! Un katram, kas brauks ðajâ tûrç, lîdzi bûs litrs spirta un cigareðu bloks. Arî tiem, kas nedzer un nepîpç.
Ziemele: Divi litri!
Korsietis: Man lîdzi bûs ìitâra ar rokturi!
 
kristîne blekte
 

SIRKE kopâ ar SARKANO OKTOBRI iet iekarot Rietumeiropu
(koncertcel'ojums 1998.gada oktobri')